บุคลากร


     นายวิฑูรย์ พัฒน์ภากุล
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อยนางสุวิมล  ปฏิรูปานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นอนุบาล1
 
 
 
 
นางเพ็ญสิริ  สุภาพ
ครูชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้น ป.2 
 
 

 นายทองเบิ้ม  ธงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.5
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
นางวิจิตรา  แก้วสอน
ครูชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นอนุบาล 2
 

นางสารภี  สิทธิวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้น ป.3
 
 
 
 
 
 
นางอุ่นจิต  พัฒน์ภากุล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.6 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางวรรณิสา  ชูสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นป.1
  

นายสัมผัส  พันธุ์จันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.4 
  
 

 
 
 
นายวิญญา  วรรณพงษ์
พนักงานบริการ (ช่างสีชั้น4)