ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย  ตำบลบ้านเล่า  อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.. 2479  โดยขุนภูมิพิชัย  นายอำเภอเมืองชัยภูมิ  พร้อมด้วยราษฎรได้ก่อตั้งขึ้น และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  มีนักเรียนเรียนร่วมกัน 2 หมู่บ้านคือบ้านเสี้ยวน้อย หมู่ ตำบลบ้านเล่า  และบ้านนาไก่เซา  หมู่ 6 ตำบลนาเสียว ใช้ศาลาการเปรียญวัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อย  เป็นสถานที่เรียน  และมีนายผล  อุตชี  เป็นครูใหญ่คนแรก

                พ.ศ.  2481  นายสิงห์  ทิพย์อาสน์  ตำแหน่งครูใหญ่

                พ.ศ.  2497  นายสนั่น  ศรีพันธุ์  ตำแหน่งครูใหญ่

                พ.ศ.  2499  นายอาจ  ยินชีวี  ตำแหน่งครูใหญ่

                พ.ศ.  2500  ราษฎรทั้งสองหมู่บ้านร่วมกับทางราชการได้ก่อสร้างอาคารเรียนเอกเทศ  แบบ  ช. 001  ในที่ดินโรงเรียนแปลงปัจจุบัน  อุปกรณ์ในการก่อสร้างบางส่วนราษฎรหามาสมทบ  และวันที่  10  มกราคม  พ.ศ.  2502  ได้ย้ายมาเรียนในโรงเรียนที่สร้างใหม่

                พ.ศ.  2503  นายบุญจันทร์  ฐานวิเศษ  ตำแหน่งครูใหญ่

                พ.ศ.  2504  ทางราชการจัดสรรงบประมาณให้ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม  เนื่องจากถูกปลวกทำลาย  ได้ซ่อมพื้นฝา  เพดาน  ประตู  หน้าต่าง  หลังคา

                พ.ศ.  2517  นายสงัด  คุณธรรม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายบุญจันทร์  ฐานวิเศษ

                พ.ศ.  2518  คณะกรรมการโรงเรียนและชาวบ้านช่วยกันสร้างโรงฝึกงาน  1  หลัง ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  14  เมตร

                พ.ศ.  2519  ได้รับงบประมาณจัดสรรสร้างอาคารเรียน  1  หลัง  แบบ  ป.1  ฉ.  ตุนเตี้ย  3  ห้องเรียน

                พ.ศ.  2519  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  งบประมาณ  42,000  บาท

                พ.ศ.  2525  ชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารห้องสมุด  ปัจจุบันเป็นอาคารอนุบาล  2 ใน

                พ.ศ.  2527  ทำการรื้อถอนอาคารเรียน  ช.001  ที่ชำรุดทรุดโทรม  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.  102/26   3  ห้องเรียน  ด้วยงบประมาณ  420,000  บาท

                พ.ศ.  2532  สร้างถังส่งน้ำคอนกรีต  สูง  6  เมตร  เพื่อสร้างเป็นระบบประปาบาดาล  ส่งน้ำไปใช้ตามจุดต่าง ๆ  ในบริเวณโรงเรียน  ธันวาคม  2533  สร้างแท่นพระพุทธรูปด้านหน้าโรงเรียน

                พ.ศ.  2532  สร้างถังเก็บน้ำฝน  กว้าง  2  เมตร  ยาว  3.5  เมตร  สูง  2  เมตร  และติดพัดลมในห้องเรียนทุกห้อง  และห้องประชุม  โดยมีผู้ปกครองและศิษย์เก่าเป็นเจ้าภาพ

                พ.ศ.  2533  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช.  602/2526  4  ห้อง  จำนวน  1  หลัง  สร้างถังเก็บน้ำฝน  (ฝ.33)  จำนวน  1  ชุด

                พ.ศ.  2534  ได้รับจัดสรรสร้างตัวเก็บน้ำฝน  (ฝ.33)  จำนวน  1  ชุด    ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  2  ห้อง  โดยต่อเติมอาคารเรียน  แบบ  สปช.102/2526  สร้างเรือนเพาะชำ  1  หลัง

                พ.ศ.  2535  โรงเรียนและผู้ปกครองช่วยกันสร้างศาลาประชาธิปไตย  1  หลัง

                พ.ศ.  2537  โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และศิษย์ช่วยกันสร้างอาคารศูนย์สื่อและศิลปวัฒนธรรมตามท้องถิ่น  จำนวน  1  หลัง  ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอาคารสำนักงาน  ห้องพักครู

                พ.ศ.  2539  ได้จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนป้ายที่  1  ที่มุมด้านทิศใต้ของโรงเรียน  ผู้ปกครองและ   ศิษย์เก่าร่วมกันสร้างรั้วโรงเรียนด้านหน้า  ยาว  160  เมตร  เป็นรั้วคอนกรีต  ท่อนบนเป็นเหล็กดัด  และกรมประมงได้เข้ามาขุดสระตามโครงการประมงโรงเรียน  ขนาดกว้าง  25  เมตร  ยาว  50  เมตร  ลึก  3  เมตร

                พ.ศ.  2540 ติดต่อขอเครื่องจักรกลของเร่งรัดพัฒนาชุมชน  (รพช.)  ปรับพื้นที่ในโรงเรียน  สนามกีฬา  และถนนในโรงเรียน  ให้เรียบ  ผู้ปกครองและศิษย์เก่า  สร้างป้ายชื่อโรงเรียน  ตรงประตูทางเข้าโรงเรียนเป็นป้ายแห่งที่  2

                พ.ศ.  2543  ได้ปรับปรุงศาลาประชาธิปไตย  เป็นอาคารห้องสมุดของโรงเรียน  ซึ่งมีพื้นที่ใช้งาน  42  ตารางเมตร  ปูพื้นด้วยหินอ่อน  และก่อสร้างที่นั่งอ่านหนังสือ  ด้วยหินอ่อนและแกรนิตใต้ร่มโพธิ์ทอง

                พ.ศ.  2545  ชาวบ้านและศิษย์เก่าร่วมกันสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ภายในโรงเรียน  อาคารอนุบาล  1  จำนวน  1  หลัง  และที่จอดรถจักรยานนักเรียนหลังคาโครงเหล็ก  พื้นคอนกรีต

                18  ธันวาคม  2545  นายวัชกร  บำรุงเชื้อ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                10  พฤศจิกายน  2552  นายวิฑูรย์  พัฒน์ภากุล  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน